kapliczka przy drodze z Iwieńca do przy drodze do Pohorełki, zob. lokalizację na szkicu

 

rysował w styczniu 2007 r. Ksawery Suchocki