opr. Stanisław Jan Plewako
aktualizacja 2014-10-20

Lista właścicieli dóbr i miasta Iwieniec

1.     Książę Andrzej Władimirowicz, wnuk Wlk. Ks. Lit. Olgierda pierwsza połowa XV wieku,
za: Białoruska Sowiecka Encyklopedia

2.     Andrzej (Andrei) Sołłohub, druga połowa XV wieku,
za M. Wilamowski, PSB XL str. 318-319

3.     Jerzy (Jurij) Sołłohub, 1495 - 1514, z braćmi Bogdanem i Mikołajem, synowie Andrzeja Sołłohuba
str. 55 przywilej z 1500-05-26 WXLit. Aleksandra Jagiellończyka, zob też M. Wilamowski, PSB XL str. 318-319

Potomkowie braci Sołłohubów, w tym do początku XVII wieku:

4.     Mikołaj Sołłohub, syn Pawła, właściciel Iwieńca 1582 r.,
żonaty z Dorotą Wnuczkówną, zm. bezpotomnie zapewne 1587 r.
za: Akta sądowe mińskie z 1582 r. i za: Bronisław Król, Rola szkoły ... str. 9

5.     Dorota z Wnuczków Sołłohubowa, 1-voti Oborska, 2-v. Łukaszowa Sołłohubowa, zmarła 1603 r.
za: Bronisław Król, Rola szkoły ... str. 10

6.     Olbrycht Aleksander Oborski, pleban iwieniecki
za: Bronisław Król, Rola szkoły ... str. 10

Drogą sukcesji - przy nie rozstrzygniętym sporze sądowym - Iwieniec otrzymuje:

7.     Teodor Wańkowicz, stolnik miński, włada Iwieńcem od 1702, zm. w 1716 r.
za: Niesiecki, t. IX, str. 225

Po rozstrzygnięciu sporu sądowego w dniu 14 lutego 1743 r., właścicielami są:

8.    Jan Sołłohub, Podskarbi Wielki  Litewski, 1743-02-14 do 1748-05-08
za: Bronisław Król, Rola szkoły ... str. 10
i
za P.Romaniuk, PSB XL str. 309-315

 

9.     Antoni Sołłohub, syn Jana, generał artylerii litewskiej, od 1744-09-02 do 1759-09-06
za P.Romaniuk, PSB XL str. 306-308

10.    po nim wdowa po Antonim Sołlohubie,
Brygida Petronela z Radziwiłłów Sołłohubowa, do 16-XI-1773
za P.Romaniuk, PSB XL str. 308 

11.    w latach 1773-1777 syn Brygidy i Antoniego,
Jerzy Sołłohub, poseł na Sejm Rzeczypospolitej 1776 r., starosta ejszyski

12.    w latach 1777-1782 dziedziczką Iwieńca zostaje wdowa
Marianna z Potockich Sołłohubowa, 2-v hrabina Brühl a Iwieniec dostaje się pod okupację garnizonu rosyjskiego,
w związku z roszczeniami brata Jerzego - gen. Jana Michał Sołłohuba, właściciela hrabstwa ilskiego,
a dobra pod administrację Aleksandera Antoniego barona Soldenhoffa, generał majora Wojsk Koronnych
oraz Abrahama de Romaniusa, generał porucznika/lejtnanta wojsk rosyjskich.

13.    po śmierci 23.XI.1782 Marianny Brühlowej dziedziczką Hrabstwa Iwienieckiego zostaje Józefa Sołłohubówna, w procesie w Trybunale Głównym Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1783 r. (pełnomocnik - Kazimierz Plewako, patron Trybunału, starosta kołoboryjski) ustanowieni zostają prawni Opiekunowie Józefy Sołłohubówny: Franciszek Ignacy Potocki, starosta szczyrzycki oraz Franciszek Przebendowski, Dyrektor Generalny Poczt Królewskich Koronnej i Litewskiej, członek rządu Rzeczypospolitej (Rady Nieustającej)

14.    (po osiągnięciu pełnoletniości Potocka, od 7.XI.1797 r. w małżeństwie ze Stanisławem Potockim)a działający w jej imieniu opiekunowie doprowadzają do uporządkowania spraw majątkowych a następnie Proces Taksatorski i Eksdywizorski w latach 1783-1784 (wyrok zapadł 8 października 1784 r.)

15.    w 1798 r. emerytowany ppłk. Zygmunt Estko występuje o urzędową zgodę na przeniesienie własności - w latach 1797-1798 za zgodą upełnomocnionego przedstawiciela starościanki eyszyskiej Józefy Sołłohubówny zawiera transakcje nabycia dóbra iwienieckich od Franciszka Abramowicza i Ignacego Ratyńskiego, udziałowców Eksdywizji Iwienieckiej 1784 r.

16.    Feliks Potocki w dniu 10 lutego 1802 r. jul. (za L.A. Benedyktowicz), syn Franciszka Potockiego - opiekuna starościanki Józefy Sołłohubówny przejmuje Hrabstwo Iwinieckie z miasteczkiem, folwarkiem (Moskalewszczyzną) i wszystkimi przynależnościami w dziedziczne władanie

17.    9 marca 1808 r. (jul.) Hrabstwo Iwinieckie sprzedane zostaje ówczesnemu Przewodniczącemu Wileńskiego Sądu Głównego (dawny Trybunał WXL) Kazimierzowi Plewace (za L.A. Benedyktowicz). Kazimierz Plewako, starosta kołoboryjski, kawaler orderu św. Stanisława (1791). 15 marca 1808 r. Siwicę z z przynależnościami nabywa od Feliksa Potockiego rotmistrz miński Kasper Plewako, były pisarz celny tołoczyński i starosta zadrucki.

18.    zapisem z sierpnia 1810 r. od Kazimierza Plewaki uzyskuje, a we władanie wchodzi 24.XI.1810 r.
Jakub Plewako i włada miastem Iwieniec i kilkoma majątkami do śmierci w X-1854 r.


 

18.   

 

19.    Po śmierci Jakub  od 1855 r. zarzadza Iwieńcem, majątkiem Nowinki i innymi - wdowa  Elżbieta Plewako,
syn ich Mateusz-Emilian Plewako, początkowo jest małoletni, a po osiągnięciu pełnoletniości
i małżeństwie z Marią Ludwiką Plewako córką właściciela Dziakowszczyzny - Kazimierza Plewaki
powierza dalsze zarządzanie miastem i dobrami teściowi i matce.

20.    W 1884 r. nabywa Iwieniec Bank Wileński w związku z powstałym i nie obsługiwanym zadłużeniem 20.000 rubli, majątek "obciążony kontraktami dzierżawnymi" i "uwikłany w wielki proces z mieszczanami".  Synowie Mateusza i Marii z Plewaków byli małoletni, i całkowicie osieroceni już w 1887 r.
zob: D.Drozd , Zemlevladelcy minskoj gubernii 1861-1900 str. 411

21.    W końcu 1885 r. nabywa miasto i majątek Iwieniec Nikołaj Iwanowicz Kazarinow, statskij sowietnik, na licytacji za kwotę 20.100 rbs.

22.   Piotr Doroguncew od 26.07.1902 r. (miasto i dobra nabyte w drodze licytacji), właściciel resztówki majątku aż po rok 1939
za: D.Drozd , Zemlevladelcy minskoj gubernii 1861-1900 str. 41